Prečo kandidujem

Počas môjho života som pracoval na rôznych pracovných pozíciách a v rôznych mestách Európy ako manažér projektov. Získaval som rôzne schopnosti pri riadení financií a projektov a uvedené skúsenosti chcem využiť na rozvoj a budovanie nášho mesta. Mojím cieľom v pozícii primátora je :
„Pomáhať a tvoriť pre naše mesto a pre ľudí v ňom...“
Ako manažér som riadil mnoho ľudí a nikdy som nemohol sedieť na viacerých stoličkách naraz. Nie je možné vykonávať viacero zodpovedných funkcií súbežne a venovať sa viacerým činnostiam. Preto mojím krédom v práci pre občanov bude :
„Jedna stolička stačí...“
Žilina je mesto s veľmi dobrou polohou a s dobrými možnosťami rozvoja. Môj plán rozvoja vám predstavujem v nasledujúcom volebnom programe. Ako primátor mesta budem celé moje pôsobenie zameriavať na občana, jeho potreby a zvýšenie kvality jeho života či už meste, alebo v prímestských častiach. Vzhľadom na moje minulé aktivity sú moje profesionálne ambície splnené. A práve preto chcem teraz pomôcť nášmu mestu v jeho rozvoji. Naši spoluobčania a celé naše mesto si zaslúžia po rokoch spánku konečne skonsolidovať financie a pustiť sa do rozvoja. Doposiaľ mestu chýbali vízie, koncepcie rozvoja, odvaha a odhodlanie ich realizovať. Som človek, ktorý sa orientuje na plány a výsledky. Doteraz som sa riadil heslom:
“Úspešnými nás robia skutky a nie sľuby...“
Pretože rád prijímam nove výzvy a zdolávam nové ciele, ďalším cieľom je pre mňa rozvoj nášho mesta a jeho prímestských častí v prospech ľudí, ktorí tu žijú. Všetky moje vízie smerujú k tomu, aby bola naša Žilina atraktívnym, moderným európskym mestom. Jednoducho, dobrým miestom pre život.

ČO PONÚKAM MESTU ŽILINA
Finančná problematika
Za najdôležitejšiu tému považujem otázku financií mesta. Od tejto problematiky sa odvíjajú všetky ďalšie procesy. Začiatkom je reštrukturalizácia financií mesta, dlhovej služby, úverovej politiky a celkových výdavkov. Za posledné štyri roky sa síce zastavilo zadlžovanie mesta, ale neinvestovalo sa do žiadnych rozvojových programov.
  Riešenia
 • zaručím transparentné financovanie mesta
 • vykonám audit činností mesta a mestských spoločností s účasťou mesta, s cieľom zefektívniť ich činnosť a znížiť výdavky
 • zabezpečím investície mesta pre jeho dlhodobý rozvoj
 • založím mestský podnik služieb s využitím dlhodobo nezamestnaných pri prácach v meste
 • zabezpečím konsolidáciu úverovej politiky mesta s možnosťou získania investícií
Doprava
Momentálne najviac rezonujúci problém „parkovanie“ je súčasťou riešenia dopravnej situácie mesta. Môj pohľad na dopravu v našom meste je cez komplexnú infraštruktúru mesta. Základom pre dobré dlhodobé riešenie je spracovanie dopravného generelu. Je dôležité mať na pamäti napojenie mestských komunikácií na pripravované diaľničné privádzače. V zmysle môjho motta „Veci riešim pragmaticky a nie politicky“, vnímam celkový problém dopravy mesta ako prioritný.
  Riešenia
 • vytvorím dopravný generel v súčinnosti s autoritami mesta Žilina, ako aj s odborníkmi zo Žilinskej univerzity, z Výskumného ústavu dopravného a z Vedecko-technologického parku Žilina
 • zabezpečím opravu a údržbu existujúcich komunikácií a vytvorenie nových prístupových komunikácií v rámci mesta; opravu existujúcich chodníkov a logické vytvorenie nových chodníkov v centre mesta, na sídliskách, ale aj v prímestských častiach
 • budem sa angažovať za zmodernizovanie železničnej stanice v súlade s potrebami obyvateľov a podľa plánovaného rozvoja
 • zvýšim bezpečnosť na mestských komunikáciách s využitím technických zariadení ako merač dodržiavania rýchlosti na známych „problémových“ miestach mestských komunikácií, ako aj za pomoci systému spomaľovacích retardérov
 • zabezpečím pohodlný pohyb hendikepovaných obyvateľov po všetkých verejných mestských komunikáciách a inštitúciách
Sociálna a zdravotná starostlivosť
V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti budem zvyšovať kvalitu a rozsah poskytovania sociálnych a zdravotných služieb. Uvedené služby by mali zodpovedať súčasným požiadavkám našich seniorov. V rámci týchto služieb by sa malo myslieť aj na rodiny s deťmi a sociálne slabšie vrstvy. Pri zabezpečovaní týchto služieb v plnej miere využijem všetky mestské zariadenia.
  Riešenia
 • zabezpečím opatrovateľské služby v domácnosti s využitím 24 hodín denne
 • vybudujem mestské zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára
 • zriadim práčovňu pre seniorov a prepravnú službu pre dôchodcov a zdravotne hendikepovaných
 • postavím nájomné byty pre našich občanov s využitím všetkých štátnych dotácií
 • postarám sa o lepšie podmienky pre týrané a zneužívané ženy a deti v meste a v prímestských častiach ň
Kultúra a šport
Za posledné obdobie naše mesto opomenulo kultúru a zanedbalo šport. V oblasti kultúry spojím všetky spoločenstvá a združenia a s ich pomocou pod záštitou mesta vytvorím nový kultúrny život mesta Žiliny. V duchu hesla „Nech kultúru tvoria ľudia, ktorí jej rozumejú“, bude mesto len platforma, na ktorej sa bude kultúra odohrávať. Naše mesto má veľa možností a príležitostí, kde sa dá športovať. Mojím cieľom je vybudovať viac menších športovísk s lepšou dostupnosťou ako jedno „megašportovisko“. Okrem futbalu a hokeja otvoríme dvere aj basketbalu, volejbalu a atletike, ktoré boli doteraz na okraji pozornosti.
  Riešenia
 • hokej v našom meste potrebuje okamžité ozdravenie – pripravil som projekt, ktorý zaručí jeho skvalitnenie
 • zaručím využitie a zmodernizovanie súčasných športovísk namiesto investovania do nových megalomanských projektov
 • venujem pozornosť športovcom, ktorí naše mesto reprezentujú po celom svete a ktorí boli doteraz nepovšimnutí
 • vrátim do Žiliny kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty a spoločenské akcie (Čaj o piatej)
 • vytvorím priestor a platformu pre umelcov a prezentáciu ich umenia na doskách nášho mesta
Ďalšie aktivity v našom meste
 • zvýšim kapacity a kvalitu materských škôl
 • zlepším životosprávu našich detí v školských a predškolských zariadeniach
 • v rámci dialógu s cirkevnými spoločenstvami nášho mesta vytvorím navzájom prospešné projekty
 • zmením kvalitu služieb poskytovaných správou cintorínov v našom meste
 • podporím prirodzený priestor CVČ pre ich rozvoj a zlepšovanie ich činnosti
 • novým projektom riešenia odpadového hospodárstva na území mesta, prímestských častí a priľahlých obcí zabezpečím modernú likvidáciu odpadu
 • využijem eurofondy pre modernizovanie infraštruktúry nášho mesta a prímestských častí, ako aj v oblasti kultúry a športu
 • cestovným ruchom zvýšim povedomie o meste Žilina, jeho kultúrne a historické korene prezentujem doma i v zahraničí, v duchu hesla „Cestovný ruch je tepna nášho života“